Regulaminy

Regulamin Szkoły Pływania PRO-SPORT

PŁATNOŚCI, ZAPISY, REZYGNACJA

 1. Wykupienie karnetu lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik zajęć uiszcza opłatę w PLN zgodnie z cennikiem przez system Dotpay.pl, przelewem.
 3. Płatność za Pierwszą Lekcję musi zostać uiszczona przed zajęciami i nie podlega zwrotowi. Brak możliwości uczestniczenia w lekcji pokazowej (Pierwsze Zajęcia), należy niezwłocznie zgłosić u Opiekuna basenu. Wówczas opłata nie przepada i zostaje automatycznie przepisana na kolejne zajęcia.
 4. W przypadku chęci kontynuowania zajęć po Pierwszej Lekcji, płatność za pozostałe zajęcia w danym miesiącu, musi zostać dokonana w ciągu najbliższych 2 dni roboczych po dniu odbycia Pierwszej Lekcji.
 5. Płatność za zajęcia w każdym kolejnym miesiącu musi zostać uiszczona z góry za wszystkie zajęcia w danym miesiącu, tj. z góry za dany miesiąc, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji uczestnictwa w kursie poprzez wpłatę opłaty w wysokości należności za 2 lekcje przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, w przypadku gdy Rodzic/Opiekun dziecka poinformuje telefonicznie o nieobecności dziecka na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W takiej sytuacji istnieje możliwość odrobienia zajęć.

W przypadku braku odrobienia zajęć, zwrot wpłaconej opłaty nie przysługuje.

 1. Osoba zapisująca się na zajęcia w trakcie trwania miesiąca opłaca liczbę zajęć, które pozostały do końca danego miesiąca przed pierwszymi zajęciami, w których będzie uczestniczyć.
 2. Brak wpłaty opłaty za uczestnictwo w kursie w sposób określony w § 1 ust. 2-7 niniejszego Regulaminu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników kursu.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna nastąpić co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone z góry za dany miesiąc, przepadają bez obowiązku zwrotu na rzecz uczestnika kursu opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie niewykorzystanych zajęć. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach może zostać dokonana telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS (wyłącznie na numer Opiekuna Basenu).

 

NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE, REKLAMACJE

 1. Szkoła Pływania PRO-SPORT nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Istnieje natomiast możliwość odrabiania nieobecności w innym terminie.
 2. Reklamacje i zażalenia można kierować pod numerem, telefonu: 502 893 791 PRO-SPORT Rafał Ozimek

Rozpatrywane są one na bieżąco.

 1. Każdorazowo nieobecność na zajęciach należy wcześniej zgłosić Opiekunowi Basenu wysyłając wiadomość SMS. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności najpóźniej w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem, traci możliwość odrobienia zajęć. Za nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 2. Zajęcia można odrabiać z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu zajęć z Opiekunem Basenu. W przypadku niestawienia się na umówiony termin możliwość odrobienia zajęć przepada. Prawo do odrabiania zajęć przysługuje tylko aktualnym klientom Szkoły Pływania PRO-SPORT (aktywny karnet), wyłącznie w przypadku opłacenia karnetu za aktualny miesiąc.
 3. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Szkoły Pływania PRO-SPORT (np. awaria basenu, brak prądu, choroba trenera, itp.) w pierwszej kolejności będzie podejmowana próba odrobienia zajęć w miejscu i terminie uzgodnionym z Opiekunem Basenu. Dopiero jeżeli odrobienie zajęć nie będzie możliwe, koszt nieodbytych zajęć zostanie odliczony od płatności za zajęcia za następny miesiąc (po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Opiekuna Basenu).


ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestników, Rodziców i Opiekunów obowiązuje Regulamin Obiektu na którym odbywają się zajęcia Szkoły Pływania PRO-SPORT.
 2. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zapewnić dziecku:
 • czepek kąpielowy,
 • strój kąpielowy,
 • ręcznik,
 • klapki basenowe,
 • okularki
 1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przebywania w tym samym budynku, w wyznaczonym miejscu, przez cały czas trwania zajęć.
 2. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad uczestnikiem kursu na czas od momentu rozpoczęcia zajęć (tj. sprawdzenia listy obecności) do momentu zbiórki po zakończeniu zajęć.
 3. Organizator Szkoły Pływania PRO-SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika kursu pozostawione w szatni.
 4. Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez małoletniego uczestnika kursu wyłączną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora oraz osób trzecich ponosi jego Rodzic/Opiekun.
 5. Rodzic/Opiekun przy wykupywaniu karnetu lub zajęć jednorazowych oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa dziecka w zajęciach i że poinformuje Organizatora w przypadku wystąpienia takich przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Rodzic/Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne  i nieograniczone w czasie oraz co do terytorium utrwalanie i publikowanie wizerunku Uczestnika zarówno w formie fotograficznej jak i filmowej w celach informacji i promocji Organizatora.