Regulamin Centrum-Pro-Sport

  PŁATNOŚCI, ZAPISY, REZYGNACJA

 1. Wykupienie karnetu lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Uczestnik zajęć uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu na numer konta podany na stronie internetowej (tytuł przelewu zgodny ze wzorem), tj. z góry za dany miesiąc.
 3. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla uczestnika kursu poprzez wpłatę wysokości 2 zajęć z możliwością odrobienia pozostałych zajęć, gdy Rodzic/Opiekun dziecka poinformuje telefonicznie o nieobecności na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
 4. Brak wpłaty całości karnetu lub brak wpłaty za 2 zajęcia celem rezerwacji miejsca, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
 5. Płatność za Pierwszą Lekcję musi zostać uiszczona przed zajęciami.
 6. W przypadku chęci kontynuowania zajęć po Pierwszej Lekcji płatność za pozostałe zajęcia w miesiącu musi być dokonana w ciągu najbliższych 2 dni roboczych.
 7. Osoba zapisująca się na zajęcia w trakcie trwania miesiąca opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca miesiąca.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa z zajęć powinna nastąpić co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęć w trakcie miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone, przepadają bez obowiązku zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej liczbie niewykorzystanych zajęć. Rezygnacja może być telefoniczna lub smsowa (wyłącznie na numer koordynatora zajęć).
 9. NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE

 10. Każdorazowo nieobecność należy wcześniej zgłosić koordynatorowi. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności najpóźniej w dniu zajęć, a przed ich rozpoczęciem, przepada możliwość odrobienia zajęć.
 11. Zajęcia można odrabiać z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu z koordynatorem. Nie ma możliwości odrabiania zajęć na innym typie zajęć prowadzonych przez Centrum-Pro-Sport. Prawo do odrabiania zajęć przysługuje tylko aktualnym klientom Centrum-Pro-Sport, czyli jedynie w przypadku opłacenia karnetu za aktualny miesiąc.
 12. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Centrum-Pro-Sport, np. awaria basenu, brak prądu, choroba trenera, itp. zajęcia można odrobić po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu z koordynatorem lub też odliczyć koszt tych zajęć w przyszłym miesiącu (po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie koordynatora zajęć).

  ZASADY UCZESTNICTWA

 13. Uczestników, Rodziców i Opiekunów obowiązuje Regulamin Obiektu na którym odbywają się zajęcia Centrum-Pro-Sport.
 14. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się zapewnić dziecku w zależności od zajęć:
  • zajęcia z pływania: czepek kąpielowy, strój kąpielowy, ręcznik, obuwie zmienne, okularki,
  • zajęcia z tańca i gimnastyki: wygodny strój sportowy (np. spodnie dresowe, krótkie spodenki, spódniczka do tańca + legginsy).
 15. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do towarzyszenia dziecku i przebywaniu w tym samym budynku przez cały czas trwania zajęć.
 16. Rodzic / Opiekun wykupując karnet lub zajęcia jednorazowe oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.