Regulaminy

Regulamin Szkoły Pływania PRO-SPORT

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania w Szkole Pływania PRO-SPORT, określa warunki świadczenia usług przez firmę
PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3, 41-943 Piekary Śląskie,
NIP: 498-016-86-89, REGON: 241701687, (zwanej dalej Szkołą) na rzecz Kursantów i zawarcia umowy między Szkołą i Kursantami.

PŁATNOŚCI, ZAPISY, REZYGNACJA

 1. Wykupienie karnetu nauki pływania lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
  Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez przedstawiciela ustawowego Kursanta, zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy PRO-SPORT Rafał Ozimek, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnik zajęć nauki pływania uiszcza opłatę w PLN zgodnie z cennikiem przez system Tpay lub przelewem tradycyjnym.
 4. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.

3.1. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.

W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 1. Płatność za Pierwszą Lekcję musi zostać uiszczona przed zajęciami i nie podlega zwrotowi. Brak możliwości uczestniczenia w lekcji pokazowej (Pierwsze Zajęcia), należy niezwłocznie zgłosić u Opiekuna basenu. Wówczas opłata nie przepada i zostaje automatycznie przepisana na kolejne zajęcia.
 2. W przypadku chęci kontynuowania zajęć po Pierwszej Lekcji, płatność za pozostałe zajęcia w danym miesiącu, musi zostać dokonana w ciągu najbliższych 2 dni roboczych po dniu odbycia Pierwszej Lekcji.
 3. Płatność za zajęcia w każdym kolejnym miesiącu musi zostać uiszczona z góry za wszystkie zajęcia w danym miesiącu, tj. z góry za dany miesiąc, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji uczestnictwa w kursie poprzez wpłatę opłaty w wysokości należności za 2 lekcje przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, w przypadku gdy Rodzic/Opiekun dziecka poinformuje telefonicznie o nieobecności dziecka na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W takiej sytuacji istnieje możliwość odrobienia zajęć.

W przypadku braku odrobienia zajęć, zwrot wpłaconej opłaty nie przysługuje.

 1. Osoba zapisująca się na zajęcia w trakcie trwania miesiąca opłaca liczbę zajęć, które pozostały do końca danego miesiąca przed pierwszymi zajęciami, w których będzie uczestniczyć.
 2. Brak wpłaty opłaty za uczestnictwo w kursie w sposób określony w § 1 ust. 2-7 niniejszego Regulaminu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników kursu.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna nastąpić co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone z góry za dany miesiąc, przepadają bez obowiązku zwrotu na rzecz uczestnika kursu opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie niewykorzystanych zajęć. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach może zostać dokonana telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS (wyłącznie na numer Opiekuna Basenu).

NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE, REKLAMACJE

 1. Szkoła Pływania PRO-SPORT nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Istnieje natomiast możliwość odrabiania nieobecności w innym terminie.
 2. Reklamacje i zażalenia można kierować pod numerem, telefonu: 502 893 791 PRO-SPORT Rafał Ozimek
  Rozpatrywane są one na bieżąco, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże drogą elektroniczną na adres wskazany przez osobę reklamującą.
 3. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs nauki pływania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Każdorazowo nieobecność na zajęciach należy wcześniej zgłosić Opiekunowi Basenu wysyłając wiadomość SMS. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności najpóźniej w dniu zajęć przed ich rozpoczęciem, traci możliwość odrobienia zajęć. Za nieobecność na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Zajęcia można odrabiać z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu zajęć z Opiekunem Basenu. W przypadku niestawienia się na umówiony termin możliwość odrobienia zajęć przepada. Prawo do odrabiania zajęć przysługuje tylko aktualnym klientom Szkoły Pływania PRO-SPORT (aktywny karnet), wyłącznie w przypadku opłacenia karnetu za aktualny miesiąc.
 6. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Szkoły Pływania PRO-SPORT (np. awaria basenu, brak prądu, choroba trenera, itp.) w pierwszej kolejności będzie podejmowana próba odrobienia zajęć w miejscu i terminie uzgodnionym z Opiekunem Basenu. Dopiero jeżeli odrobienie zajęć nie będzie możliwe, koszt nieodbytych zajęć zostanie odliczony od płatności za zajęcia za następny miesiąc (po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Opiekuna Basenu).

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestników, Rodziców i Opiekunów obowiązuje Regulamin Obiektu na którym odbywają się zajęcia Szkoły Pływania PRO-SPORT.
 2. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zapewnić dziecku:
  • czepek kąpielowy,
  • strój kąpielowy,
  • ręcznik,
  • klapki basenowe,
  • okularki
 3. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przebywania w tym samym budynku, w wyznaczonym miejscu, przez cały czas trwania zajęć.
 4. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad uczestnikiem kursu na czas od momentu rozpoczęcia zajęć (tj. sprawdzenia listy obecności) do momentu zbiórki po zakończeniu zajęć.
 5. Organizator Szkoły Pływania PRO-SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika kursu pozostawione w szatni.
 6. Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez małoletniego uczestnika kursu wyłączną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora oraz osób trzecich ponosi jego Rodzic/Opiekun.
 7. Rodzic/Opiekun przy wykupywaniu karnetu lub zajęć jednorazowych oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa dziecka w zajęciach i że poinformuje Organizatora w przypadku wystąpienia takich przeciwwskazań zdrowotnych.
 8. Rodzic/Opiekun dokonując zapisu Uczestnika na zajęcia Szkoły Pływania PRO-SPORT wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i materiałach wideo zarejestrowanych w czasie zajęć Szkoły Pływania PRO-SPORT obejmującą wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby realizacji działań informacyjnych i marketingowych Szkoły Pływania PRO-SPORT.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dostępna jest na str: https://centrum-pro-sport.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności

Polityka prywatności dostępna jest na str: https://centrum-pro-sport.pl/polityka-prywatnosci/

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich dostępne są TUTAJ.