Polityka prywatności

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych PRO-SPORT Rafał Ozimek jest Grzegorz Koczy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@centurm-pro-sport.pl

Klauzule informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie centrum-pro-sport.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratorów możliwy jest pod adresem e-mail – iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem z serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  2. w przypadku danych osobowych stron i reprezentantów stron umów przez okres 5 pełnych lat licząc od roku następującego po roku wygaśnięcia umowy cywilno-prawnej; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją korespondencji – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach statystycznych do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
 7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. operatorom pocztowych, podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.
 12.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratorów możliwy jest pod adresem e-mail – iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w przypadku reprezentantów kontrahentów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z kontrahentem, którego reprezentuje osoba której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. organizacji imprez turystycznych oraz zajęć sportowych w których udział bierze osoba której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. marketingu bezpośredniego produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez Administratora:
  1. wszędzie tam gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  2. w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych związane jest z realizacją zawartych umów lub przyjęcia i obiegu korespondencji - przez czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia;
  3. w pozostałych przypadkach - do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.
 7. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być: podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji imprez turystycznych oraz zajęć sportowych (tj. przewoźnicy, obiekty noclegowe, organizatorzy atrakcji, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT, księgowe itp.) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zarządzania fanpage administratora oraz tworzonymi przez nich wydarzeniami i grupami w serwisie społecznościowym Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora w formie prywatnych wiadomości oraz prowadzenia konwersacji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udostępniania postów osobom obserwującym fanpage i wydarzenia oraz będącym członkami grup, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. promowania w serwisie społecznościowym Facebook produktów i usług administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z fanpaga, wydarzeń oraz grup, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  6. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez administratora:
  1. w przypadku danych osobowych gromadzonych w serwisie Facebook dotyczących m.in. historii aktywności użytkowników przez okresy określone w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook;
  2. w przypadku danych osobowych zawartych w wiadomościach prywatnych przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji lub do momentu zakończenia współpracy z osobą przesyłającą wiadomość;
  3. w przypadku danych osobowych zawartych w udostępnionych przez użytkowników komentarzach do czasu usunięcia ich przez autora;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody;
  5. w przypadku danych statystycznych przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
  6. w przypadku innych danych osobowych gromadzonych na podstawie uzasadnionego interesu administratora do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.
 7. Odbiorcami podanych danych osobowych będą:
  1. właściciel serwisu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;
  2. organy władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. inne podmioty, z którymi administrator zawarli stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące działania reklamowe lub obsługę IT).

Dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w każdym momencie;
  2. w przypadku wyrażenia na to zgody przez osobę której dane dotyczą – prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda ta może być odwołana w każdym momencie;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby, której dane dotyczą w obecnym, lub w przypadku wyrażenia na to zgody, również przyszłych procesach rekrutacji.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego;
  2. w przypadku wyrażenia na to zgody przez osobę której dane dotyczą – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji; do momentu wycofania tej zgody jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku.
 7. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych jest PRO-SPORT Rafał Ozimek, ul. Węglowa 3 41-943 Piekary Śląskie, NIP: 4980168689, REGON: 241701687.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@centrum-pro-sport.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane w ramach współpracy z partnerami technologicznymi Administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Pliki cookie
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są: firma PRO-SPORT Rafał Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4; forma PRO-SPORT Justyna Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Węglowej 3.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu internetowego;
  3. dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkowników;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez ten serwis internetowy zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 8. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług analitycznych (takich jak Google Analytics, Universal Analytics, Facebook Pixel). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób udostępniania informacji o aktywności w serwisie internetowym. W tym celu należy zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef?hl=pl