Regulamin Szkoły Tańca

 1. Uczestnik zajęć uiszcza jednorazowo opłatę zgodnie z cennikiem Szkoły Tańca PRO-SPORT, najpóźniej w pierwszym dniu zajęć każdego miesiąca za ilość zajęć w danym miesiącu na numer konta podany na stronie internetowej (tytuł przelewu zgodny ze wzorem), tj. z góry za dany miesiąc.
  Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla uczestnika kursu poprzez wpłatę 50% wartości miesięcznej wpłaty z możliwością odrobienia pozostałych zajęć, gdy Rodzic/Opiekun dziecka poinformuje telefonicznie o nieobecności na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
  Brak wpłaty całości karnetu lub brak wpłaty 50% tytułem rezerwacji miejsca, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
 2. Płatność za Pierwszą Lekcję musi zostać uiszczona przed zajęciami.
 3. W przypadku chęci kontynuowania zajęć po Pierwszej Lekcji płatność za pozostałe zajęcia w miesiącu musi być dokonana w ciągu najbliższych 2 dni roboczych.
 4. Szkoła PRO-SPORT nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia, istnieje natomiast możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu z koordynatorem.
  Możliwość odrobienia zajęć występuje również w sytuacji, gdy odbycie lekcji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Szkoły, np. awaria basenu, choroba trenera, itp.
 5. Każdorazowo nieobecność należy wcześniej zgłosić koordynatorowi. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności najpóźniej w dniu zajęć, a przed ich rozpoczęciem, zajęcia przepadają. Przepada również możliwość odrobienia zajęć o których mowa w pkt. 2.
  Brak poinformowania koordynatora o nieobecności dziecka w co najmniej połowie lekcji w danym miesiącu, przed ich rozpoczęciem, skutkować będzie podwyżką opłaty miesięcznej o 50%, za następny miesiąc.
 6. Osoba zapisująca się na naukę tańca w trakcie trwania miesiąca opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca miesiąca.
 7. Szkoła Tańca PRO-SPORT zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów i regulaminu, bez konieczności informowania Uczestnika/Rodzica/Opiekuna dziecka.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na portalu społecznościowym Facebook i Instagram, Rodzic / Opiekun / Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.
 9. Szkoła Tańca PRO-SPORT zobowiązuje się zapewnić sprzęt niezbędny do nauki tańca.
 10. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do towarzyszenia dziecku w czasie zajęć i przebywaniu w budynku zajęć w tym czasie.
  Prowadzący zajęcia ma decydujące zdanie w kwestii obecności rodziców bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie odbywa się nauka tańca.
 11. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkole Tańca PRO-SPORT powinna nastąpić co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Tańca w trakcie miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone, przepadają bez obowiązku zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej liczbie niewykorzystanych zajęć.
 12. Wykupienie karnetu lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Tańca PRO-SPORT
 13. Rodzic/Opiekun wykupując karnet lub zajęcia jednorazowe oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w nauce tańca i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Szkoły Tańca PRO-SPORT.