Regulamin Szkoły Pływania

 1. Uczestnik zajęć uiszcza jednorazowo opłatę zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania PRO-SPORT, najpóźniej w pierwszym dniu zajęć każdego miesiąca za ilość zajęć w danym miesiącu na numer konta podany na stronie internetowej (tytuł przelewu zgodny ze wzorem), tj. z góry za dany miesiąc.
  Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla uczestnika kursu poprzez wpłatę wysokości 2 zajęć z możliwością odrobienia pozostałych zajęć, gdy Rodzic/Opiekun dziecka poinformuje telefonicznie o nieobecności na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
  Brak wpłaty całości karnetu lub brak wpłaty za 2 zajęcia celem rezerwacji miejsca, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
 2. Płatność za Pierwszą Lekcję musi zostać uiszczona przed zajęciami.
 3. W przypadku chęci kontynuowania zajęć po Pierwszej Lekcji płatność za pozostałe zajęcia w miesiącu musi być dokonana w ciągu najbliższych 2 dni roboczych.
 4. Szkoła PRO-SPORT nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia, istnieje natomiast możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu z koordynatorem.
  Możliwość odrobienia zajęć występuje również w sytuacji, gdy odbycie lekcji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Szkoły, np. awaria basenu, choroba trenera, itp.
 5. Każdorazowo nieobecność należy wcześniej zgłosić koordynatorowi. Jeżeli uczestnik nie zgłosi nieobecności najpóźniej w dniu zajęć, a przed ich rozpoczęciem, zajęcia przepadają. Przepada również możliwość odrobienia zajęć o których mowa w pkt. 2.
  Brak poinformowania koordynatora o nieobecności dziecka w co najmniej połowie lekcji w danym miesiącu, przed ich rozpoczęciem, skutkować będzie podwyżką opłaty miesięcznej o 50%, za następny miesiąc.
 6. Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie trwania miesiąca opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca miesiąca.
 7. Jeżeli zajęcia odbywają się na części ogólnodostępnej, uczestnik zakupuje sobie bilet na pływalnię we własnym zakresie.
 8. Szkoła Pływania PRO-SPORT zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów i regulaminu, bez konieczności informowania Uczestnika/Rodzica/Opiekuna dziecka.
 9. Uczestników i Rodziców obowiązuje Regulamin Pływalni.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć z zajęć na portalu społecznościowym Facebook i Instagram, Rodzic / Opiekun / Uczestnik wyraża zgodę na powyższe. Jeśli Rodzic / Opiekun / Uczestnik nie wyraża na to zgody musi umówić się na zajęcia indywidualne.
 11. Szkoła Pływania PRO-SPORT zobowiązuje się zapewnić sprzęt niezbędny do nauki pływania.
 12. Uczestnik/Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zapewnić dziecku: czepek kąpielowy, strój kąpielowy, ręcznik, obuwie zmienne, ewentualnie okularki.
 13. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do towarzyszenia dziecku w czasie zajęć i przebywaniu w budynku Pływalni w tym czasie.
 14. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkole Pływania PRO-SPORT powinna nastąpić co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Pływania w trakcie miesiąca, zajęcia niewykorzystane, a opłacone, przepadają bez obowiązku zwrotu kwoty w wysokości odpowiadającej liczbie niewykorzystanych zajęć.
 15. Wykupienie karnetu lub zajęć jednorazowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Pływania PRO-SPORT
 16. Rodzic/Opiekun wykupując karnet lub zajęcia jednorazowe oświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w nauce pływania i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Szkoły Pływania PRO-SPORT.